Disclaimer

NL • Copyright • © 2013 Alle Rechten Voorbehouden

Lonnie Koken architecture + design houdt te allen tijde het auteursrecht op de, op deze website verstrekte informatie inclusief beeldmerken, logos, fotomateriaal, teksten en alle andere vormen van informatie. Het is ten strengste verboden de verwerkte informatie of delen daarvan te reproduceren, verspreiden, hergebruiken, bewaren, aan te passen en/of openbaar te maken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lonnie Koken architecture + design. Het is niet toegestaan om een hyperlink naar deze website op te nemen in een internetsite van derden zonder schriftelijke toestemming van Lonnie Koken architecture + design, tenzij deze link door Lonnie Koken architecture + design is geplaatst. Directe hyperlinks naar afbeeldingen, teksten, bestanden en/of andere delen van deze website zijn derhalve ook niet toegestaan. Dit geldt tevens voor het plaatsen van hyperlinks binnen nieuwsgroepen, forums, chatboxen en/of e-mailings.

NL • E-mail Disclaimer • 10.02.2014

Dit e-mailbericht, inclusief eventuele bijlage(n), is strikt vertrouwelijk, kan onderworpen worden aan advocaat-client privilege en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Inzichten of meningen zoals verwoord in dit bericht zijn uitsluitend die van de opsteller van dit e-mailbericht en vertegenwoordigen niet vanzelfsprekend Lonnie Koken architecture + design. Als u niet de beoogde geadresseerde bent, wees er dan bewust van dat u dit e-mailbericht onbedoeld hebt ontvangen en dat gebruik, distributie, doorzenden, afdrukken of kopiëren onrechtmatig is. Als u dit e-mailbericht onbedoeld hebt ontvangen neem dan contact op met de afzender, stuur dit bericht inclusief eventuele bijlage(n) aan de afzender terug en wis alle kopieën hiervan. Lonnie Koken architecture + design kan op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor en/of in verband met de gevolgen van en/of schade ontstaan door het onjuist, onvolledig en/of niet tijdig versturen en ontvangen van de inhoud van dit bericht. Hartelijk dank voor uw medewerking.

 

EN • Copyright • © 2013 All Rights Reserved

Lonnie Koken architecture + design maintains the copyright on all the information provided on this website, including images, logos, photographs, texts and any other kinds of information. No part of this website or any of its contents may be reproduced, disseminated, copied or reused, modified, adapted or published, without express and prior written consent of Lonnie Koken architecture + design. Providing hyperlinks to this website in a third party website is not allowed without prior written consent of Lonnie Koken architecture + design, unless otherwise indicated or placed by Lonnie Koken architecture + design. Creating direct hyperlinks to images, text, files and/or other parts of this website is therefore not permitted. This also applies to commercial use and distribution of the contents of this website within newsgroups, forums, chat rooms and/or e-mailings.

EN • E-mail Disclaimer • 10.02.2014

This e-mail message, including any attachment(s), is strictly confidential, may be subject to solicitor-client privilege and is intended only for the addressee(s). Any views or opinions as mentioned in this message are only those of the author of this e-mail message and do not necessarily represent those of Lonnie Koken architecture + design. If you are not the intended recipient, be advised that you have received this e-mail in error and that any use, dissemination, forwarding, printing or copying of this message is strictly prohibited. If you have received this e-mail message in error please contact the sender, return this message including any attachment(s) to the sender and destroy all copies. Lonnie Koken architecture + design is not liable for any viruses contained in this e-mail message and/or in the attachment(s). Lonnie Koken architecture + design cannot be held responsible or liable in any way whatsoever for/and or in connection with any consequences. Thank you for your cooperation.error: Content is protected !!